Yazar: arabulucu

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 • İş Güvenliği Mevzuatı-   İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapması gereken iş ve işlemlerinin yerine getirip getirilmediğinin gözetimini yapmak, eksikliklerin tespiti halinde işverene bilgi vermek, ayrıca eksikliklerin giderilmesi anlamında iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine rehberlik anlayışı içerisinde teknik destek sağlamak,-   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş ve denetimlerde teknik destek sağlamak

Muhasebe Sistemi ve Mali Danışmanlık

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize muhasebe sisteminin kurulması, işletilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri verilmesi ile birlikte şirket bünyesinde hali hazırda kurulu muhasebe sistemi olan müşterilerimize sistemin etkin ve verimli çalışması konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Muhasebe kayıtlarının Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesi veya mevcut personele iş ortaklığımız aracılığı ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Muhasebe sistemleri ve mali danışmanlık alanında verilen hizmetlerimizi aşağıda yer alan başlıklarla özetleyebiliriz;

·        

 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin kurulması ve Mali Müşavirlik hizmeti verilmesi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürosu açılışları/kuruluşları,
 • Yurtdışındaki kuruluşlarla ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları,
 • Türkiye’de faaliyet yürüten yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki yönetimine sunulmak üzere İngilizce muhasebe ve mali konularda raporlar hazırlanması,
 • Yabancıların çalışma izinleri,
 • Şirketiniz bünyesinde veya ofisimizde muhasebe işlerinin kontrolü,
 • Ticari işletmelerinin açılış işlemleri,
 • Ticaret Odası işlemleri,
 • Ticaret Sicil İşlemleri,
 • Sanayi Odası işlemleri,
 • Şirket kuruluş işlemleri, birleşme işlemleri, bölünme işlemleri, tür değiştirme işlemleri,
 • Sermeye arttırılması işlemleri ve sermaye azaltılması,
 • Nevi Değişikliği,
 • İflas erteleme işlemleri,
 • Tasfiye işlemleri,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • Ticaret şirketi kurulma çalışmaları,
 •  İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Personel işlemleri (bordro işlemleri) yapılması,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • Mevzuat değişikliklerinin şirketinize uygulamasına ilişkin eğitimler çalışmaları,
 • KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri,
 • Teşvikli yatırımlar için Teşvik Belgesi alınması ve kapatılması işlemleri,
 •  İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Bütçe hazırlanması,
 • Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması,
 • Muhasebe ve mali konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kamu Gözetim Kurumu tarafında istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, UFRS’ye uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uluslararası bağımsız denetim standartlarında (TFRS, IFRS, BOBİ) öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmekte  ve değerlendirilerek  solo  veya konsolide rapora bağlanmaktadır.

Geleceğe dönük muhasebe ve raporlama ile düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Bağımsız Denetim Hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

·        

 • Kamu Gözetimi Kurumu denetim ve gözetimine tabi Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim hizmetleri,
 • Mali tabloların denetimi,
 • Şirketlerin mali departmanlarınca yürütülen iş ve işlemlerin denetimi,
 • Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi,
 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Bağımsız dış denetim,
 • Risk ve fırsat analizi hizmetleri,
 • İç kontrol ve iç denetim hizmetleri,
 • Hile ve yolsuzluk denetimi,
 • Özel amaçlı incelemeler,
 • Bağımsız denetimle ilgili danışmanlık hizmeti.