Kategori: Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

 • İş Güvenliği Mevzuatı-   İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapması gereken iş ve işlemlerinin yerine getirip getirilmediğinin gözetimini yapmak, eksikliklerin tespiti halinde işverene bilgi vermek, ayrıca eksikliklerin giderilmesi anlamında iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine rehberlik anlayışı içerisinde teknik destek sağlamak,-   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş ve denetimlerde teknik destek sağlamak

Muhasebe Sistemi ve Mali Danışmanlık

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize muhasebe sisteminin kurulması, işletilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri verilmesi ile birlikte şirket bünyesinde hali hazırda kurulu muhasebe sistemi olan müşterilerimize sistemin etkin ve verimli çalışması konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Muhasebe kayıtlarının Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesi veya mevcut personele iş ortaklığımız aracılığı ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Muhasebe sistemleri ve mali danışmanlık alanında verilen hizmetlerimizi aşağıda yer alan başlıklarla özetleyebiliriz;

·        

 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin kurulması ve Mali Müşavirlik hizmeti verilmesi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürosu açılışları/kuruluşları,
 • Yurtdışındaki kuruluşlarla ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları,
 • Türkiye’de faaliyet yürüten yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki yönetimine sunulmak üzere İngilizce muhasebe ve mali konularda raporlar hazırlanması,
 • Yabancıların çalışma izinleri,
 • Şirketiniz bünyesinde veya ofisimizde muhasebe işlerinin kontrolü,
 • Ticari işletmelerinin açılış işlemleri,
 • Ticaret Odası işlemleri,
 • Ticaret Sicil İşlemleri,
 • Sanayi Odası işlemleri,
 • Şirket kuruluş işlemleri, birleşme işlemleri, bölünme işlemleri, tür değiştirme işlemleri,
 • Sermeye arttırılması işlemleri ve sermaye azaltılması,
 • Nevi Değişikliği,
 • İflas erteleme işlemleri,
 • Tasfiye işlemleri,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • Ticaret şirketi kurulma çalışmaları,
 •  İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Personel işlemleri (bordro işlemleri) yapılması,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • Mevzuat değişikliklerinin şirketinize uygulamasına ilişkin eğitimler çalışmaları,
 • KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri,
 • Teşvikli yatırımlar için Teşvik Belgesi alınması ve kapatılması işlemleri,
 •  İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Bütçe hazırlanması,
 • Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması,
 • Muhasebe ve mali konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kamu Gözetim Kurumu tarafında istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, UFRS’ye uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uluslararası bağımsız denetim standartlarında (TFRS, IFRS, BOBİ) öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmekte  ve değerlendirilerek  solo  veya konsolide rapora bağlanmaktadır.

Geleceğe dönük muhasebe ve raporlama ile düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Bağımsız Denetim Hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

·        

 • Kamu Gözetimi Kurumu denetim ve gözetimine tabi Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim hizmetleri,
 • Mali tabloların denetimi,
 • Şirketlerin mali departmanlarınca yürütülen iş ve işlemlerin denetimi,
 • Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi,
 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Bağımsız dış denetim,
 • Risk ve fırsat analizi hizmetleri,
 • İç kontrol ve iç denetim hizmetleri,
 • Hile ve yolsuzluk denetimi,
 • Özel amaçlı incelemeler,
 • Bağımsız denetimle ilgili danışmanlık hizmeti.        

Katma Değer Vergisi ve Diğer İadeler

Katma Değer Vergisi iade işlemleri oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin en kısa zamanda alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde idari süreci hızlandırmak amacıyla şirketinizin yanındayız. Katma Değer Vergisi İadesi ve diğer iadelerle ilgili konularda her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması meslek mensuplarından oluşan deneyimli çözüm ortaklarımız ile büyük bir titizlikle ve en kısa zamanda yerine getirilmektedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavir KDV İade Tasdik Raporu düzenlenmekte ve iade işlemleri tarafımızca tamamlanmaktadır.

Çözüm ortaklarımız, vergi idaresinin Katma Değer Vergisi iade uygulamalarına ilişkin usul ve esasları yakından izleyen, deneyimli ve uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Gerek KDV iadesi işlemleri gerekse genel KDV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir.

 • Firmaların KDV yapılarının analizi, Firmaların KDV yapılarının analizi,
 •  Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının yapılması, 
 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,
 •  Tasdik Raporunun en kısa sürede verilmesi,
 •  İhracat işlemlerinden doğan KDV iadelerinin düzenlenmesi,
 •  Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara ilişkin iade talepleri,
 •  Uygunluk denetimi,
 •  Diğer mevzuattan doğan KDV indirimlerinin düzenlenmesi.
 •  Katma Değer Vergisi iadesinin alınması,
 •  Özel Tüketim Vergisi iade işlemleri,
 •  Stopaj kesintisi iade işlemleri,
 •  ARGE Proje teşvik destekleri işlemleri,
 •  Yabancı ülkelerdeki vergi kesintisi mahsup ve iade işlemleri,
 •  Vergi danışmanlık hizmetleri.

Tam Tasdik Hizmeti

Tam tasdik hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Vergiye müteallik bütün işlemler Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından sürekli olarak denetlenerek Maliye Bakanlığı yetkililerince yapılabilecek bir denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunarak vergi yükünü azaltmaktayız.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, tasdik raporu düzenlemiş firmalar ihbar ve özel durumlar hariç Maliye Bakanlığı’nca vergi incelemesi yapılmış kabul edilmektedir.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tam tasdik denetimi ve düzenledikleri tam tasdik raporları ile şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence vermekte ve müteselsilen sorumlu olmaktadırlar.

Yürütülen tam tasdik hizmeti şirketlerimize vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi gibi önemli bir fayda sağlamaktadır.

Tam tasdik hizmeti alan mükellefler, herhangi bir üst sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Tam Tasdik kapsamında sunulan hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

 • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda denetim ekiplerimizle şirketinizin Kanuni defter ve belgeleri ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi yapılarak, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluğun ve tespit edilen hataların düzeltilmesi,
 • Denetim sonuçlarının şirket üst yönetimine raporlanması,
 • Ödenmesi veya iade edilmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinin ya da istisna edilmesi gereken kazancın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak,
 • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının mevzuata uygun olarak hesaplanması,
 • Yıllık Tam Tasdik Raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi,
 • Tam Tasdik ile İlgili ve güncel mevzuat yönünden danışmanlık hizmeti verilmesi.

Yabancı Uyruklu Çalışma İzni

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’la birlikte dağınık ve karmaşık yasal düzenlemelere son verilerek, yabancı uyrukluların çalışmalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

“Yabancı uzman personel” ve “yabancı sanatçılara” Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı”nın görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”nca verilecek izinler için yapılacak başvurular, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nde belirtilen usule göre yapılmaktadır. 

İkamet izni A,B,C grubu ülke vatandaşlarının Türkiye”ye geliş amaçlarına, ikamet izin çeşidine, önceki kayıtlarına göre yapılan değerlendirilmeye göre verilmektedir. 

Bireysel İş Hukuku çalışma amaçlı ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi, zamanında bildirimlerin yapılması konularında danışmanlık yapmaktadır.

Sirküler Hizmeti

* İlgili Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları
* 4857 sayılı İş Kanunu, kapsamında sirküler hizmeti verilmesi.
* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile diğer sosyal güvenlik mevzuatı konularında sirküler hizmeti verilmesi.
* İş Hukuku ve Sosyal Güvenliği İlgilendiren yasal zorunluluklardaki değişiklikler konusunda sirküler hizmeti verilmesi.
* İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Tüm Tüzük ve Yönetmelik Uygulamaları Konusunda Yönlendirme
* İş Kazası ve Meslek Hastalığı Risk Analizlerinin Yapılması Analiz ve Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması,
* Ölçüm, Kalibrasyon Teknik Periyodik Kontrol İzleme ve Denetleme Hizmetleri
* İşyerinin Kurma İzni ve İşletme Belgesi Talepleriyle İlgili İş ve İşlem Süreçlerinin Tamamlanması ve Danışmanlık Hizmetleri
* İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tüm Eğitim Faaliyetleri, Tedbirler ve Kurallar

Asgari İşçilik Danışmanlığı

İHALE KONUSU İŞLER VE İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK SİMİLASYONU
İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında asgari işçilik değerlendirmesi yapılması, salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi, analiz sonucunda ilişiksizlik belgesinin alınması sırasında müfettiş incelemesinin talep edilip edilmemesi ya da ünitelerce sonuçlandırılıp sonuçlandırılmamasının işveren lehine değerlendirilmesinin yapılarak asgari işçilik hakkında ön raporun sunulması ve ödenmesi gereken fark işçilik tutarının hesaplanması,


Uyuşmazlık konusu asgari işçilik incelemelerinin uzlaşma ve yargı boyutu açısından değerlendirilerek profesyonel destek sunularak danışmanlık hizmeti verilmesi,

İhale konusu işler ve inşaat işlerinde alt işverenlik kapsamında değerlendirme yapılarak sözleşmelerin gerekli hukuki alt yapısının oluşturulması, işveren açısından yasal çerçevede rantabl sözleşmeler düzenlenmesi noktasında öneriler sunulması,

Denetim Hizmetleri

* 5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

* 4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama,

* İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde (İş Müfettişleri ve SGK Müfettişleri tarafından yapılacak genel denetim benzeri) şirketlerin genel denetiminin yapılması suretiyle şirketin mevzuata aykırılıklardan kaynaklanabilecek risklerinin, personelden kaynaklanan mali yüklerinin ve mevcut durumunun ortaya konulmasına ilişkin genel bir denetim raporu hazırlanması,

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,

* İşyerinde personel ve İnsan kaynakları sisteminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK uygulamaları açısından düzenli ve sürekli denetlenebilir nitelikte olmasının sağlanması.

* İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapması gereken iş ve işlemlerinin yerine getirip getirilmediğinin gözetimini yapmak, eksikliklerin tespiti halinde işverene bilgi vermek, ayrıca eksikliklerin giderilmesi anlamında iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine rehberlik anlayışı içerisinde teknik destek sağlamak,